II Forum Małej Energetyki Wiatrowej - podsumowanie

Dodano: piątek, 30 marca 2012 09:30

13 marca 2012 r. w warszawskim EXPO XXI odbyło się II Forum Małych Elektrowni Wiatrowych (Forum MEW). Uczestnicy konferencji i wystawcy dyskutowali o rozwoju małej energetyki wiatrowej (MEW) w świetle planowanych do wprowadzenia w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii przepisów dotyczących wsparcia dla mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE).

Spis treści    »Pokaż wszystko

Pan Mariusz Radziszewski, naczelnik wydziału w nowym Departamencie Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki odniósł się do uwag nadesłanych do projektu ustawy z grudnia 2011 r. i dyskutowanych obecnie zmian do uwzględnienia w drugiej wersji projektu. Przyznał, że istnieje potrzeba przywrócenia instytucji "sprzedawcy z urzędu" i obowiązku zakupu energii z OZE. Ministerstwo przewiduje specjalne wsparcie i udogodnienia dla prosumentów - nowa kategorii właścicieli mikroinstalacji produkujących energię na potrzeby własne i na sprzedaż.

Wg wstępnych ustaleń właściciele mikroinstalacji będą mogli skorzystać ze sprawdzonego systemu wsparcia w postaci stałych taryf (FiT). Do ułatwień należałyby też m.in. brak konieczności uzyskania koncesji z URE na produkcję energii. Mikroinstalacje będą także podłączane do sieci bez dodatkowych opłat.

Piotr Dziamski z Instytutu Energetyki Odnawianej (IEO) zaprezentował wyniki drugiej edycji badań prowadzonych nad sektorem małej energetyki wiatrowej w Polsce. Wykazał, że rynek MEW w 2011 roku urósł o 20% (1,2 MW) do poziomu 8,2MW (3200 sztuk małych turbin), ale nastąpił spadek o 18,2% (z 26 do 22 sztuk - dane potwierdzone przez URE) urządzeń przyłączonych i sprzedających energię do sieci energetycznej. Jest to efekt braku prostych rozwiązań w zakresie wsparcia MEW współpracujących z siecią.

Jeśli rynek MEW będzie rozwijał się w obecnym tempie, nie uda się osiągnąć celów ilościowych wyznaczonych w KPD (550 MW do 2020 roku), dlatego konieczne jest wprowadzenie skutecznego systemu wsparcia. Obecnie, pomimo braku dedykowanego wsparcia, głównymi inwestorami instalacji MEW stają się gospodarstwa rolne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Piotr Dziamski uzasadnił tę sytuację ponad 72% wzrostem wydatków na energię elektryczną w gospodarstwach rolnych w ostatnich 6 latach.

Katarzyna Michałowska-Knap z IEO postawiła tezę, że na większości terenów dogodnych do instalowania MEW w Polsce panują niskie średnioroczne prędkości wiatru, dlatego ważne jest by starannie dobierać wybierać lokalizację pod instalację oraz urządzenia do istniejących warunków wietrznych, które decydować będą o opłacalności inwestycji. Ekspert wyliczyła, że gdyby w Polsce funkcjonował system taryf gwarantowanych (feed-in tariffs), taryfa dla dobrze zlokalizowanych, przyłączanych na koszt operatora sieci (OSD) do sieci większych MEW zapewniająca opłacalność inwestycji musiałaby wynosić minimum 800zł/MWh.

W dyskusji pan Henryk Klein, członek Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO) zwrócił uwagę na fakt, że w pierwotnym projekcie ustawy o OZE panuje duża dysproporcja w podziale profitów (za energię i świadectwa pochodzenia - ŚP) pomiędzy inwestorem a OSD. Ten drugi mając wyłączne prawo do ŚP czerpałby niewspółmiernie wysokie korzyści w stosunku do poniesionych kosztów, które ograniczają się właściwie do zakupu licznika energii. Problematyka rozwoju generacji rozproszonej z perspektywy integracji jej z siecią energetyczną była też przedmiotem prezentacji dr Tomasza Siewierskiego z Politechniki Łódzkiej.

Autor wskazał na brak zasadności wprowadzania progów dla mocy przyłączeniowej, naruszając zasadę optymalizacji wykorzystania istniejących zasobów sieciowych. Mikroinstalacje powinny być z zasady przyłączane do wielkości mocy odpowiadającej przydzielonej mocy zamówionej. System ŚP nie jest dobrym rozwiązaniem dla wsparcia mikroinstalacji, ponieważ charakteryzuje się wysokimi kosztami operacyjnymi. Za optymalne rozwiązanie autor sugerował system taryf specjalnych, funkcjonujący w Wielkiej Brytanii lub w Niemczech.

Forum MEW było okazją do dyskusji nad problemem certyfikacji instalatorów MEW, moderowanej przez Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa IEO. W dyrektywie 28/2009/WE w rozdziale dot. certyfikacji instalatorów mikroinstalacji nie ma wymienionych MEW. Postawione zostało zatem pytanie czy przy krajowych celach dla MEW, wyznaczonych w Krajowym Planie Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych - KPD (trzecia co do skali nakładów technologia wśród wszystkich mikroinstalacji OZE - 3mld € do 2020 r.), należy w projekcie ustawy o OZE pozostawić brak obowiązku certyfikacji instalacji.

Jednym z głównych ograniczeń zgłoszonych np. przez ZP FEO i cytowanych na Forum jest brak przepisów przejściowych (szczególnie krytykowany) - uniemożliwiający przystosowanie się firm instalatorskich do nowej sytuacji prawnej.

Za zasadne uznano certyfikowanie urządzeń i promowanie instalacji budowanych przez certyfikowane firmy instalatorskie możliwością uzyskania ulg podatkowych. Pomimo wątpliwości prezentacja i dyskusja prowadziły do konkluzji, że system certyfikacji przyczyni się do poprawienia jakości wykonywanych usług oraz wspomoże osiągnięcie celów wyznaczonych w KPD, a ryzyko pozostawienia instalatorów MEW poza system certyfikacji jest zbyt duże z uwagi na możliwość utracenia przez branże prawa do wsparcia.

MEW stanowią także element inteligentnych sieci energetycznych (ISE), dla których wsparcie przewiduje NFOŚiGW w nowym programie pilotażowym. Wojciech Stawiany, doradca Prezesa Funduszu zapowiedział ogłoszenie pierwszego konkursu na aplikacje programu priorytetowego "ISE", który zostanie uruchomiony w III kwartale 2012 roku. Na dofinansowanie będą mogły liczyć projekty z udziałem rozproszonych OZE, w tym MEW, które w budowanych mikrosieciach będą m.in. służyć samo bilansowaniu odbiorców energii, oszczędnościom energii i ograniczeniu emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń.

Dyrektor Anna Żyła, główny ekolog Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) przedstawiła doświadczenia banku w finansowaniu inwestycji MEW. Dotychczas stosunkowo niewielka ilość tego typu instalacji została sfinansowana kredytem bankowym. Nowym produktem BOŚ umożliwiającym finansowanie inwestycji MEW są kredyty preferencyjne udzielane dzięki współpracy z WFOŚiGW. Grupą szczególnie zainteresowaną inwestycjami w małe elektrownie wiatrowe są rolnicy i mali przedsiębiorcy, prowadzący swoją działalność na obszarach wiejskich.