Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Firma w katalogu: Delfin

Kontakt z firmą złóż ofertę
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Oczyszczalnie przydomowe znajdują zastosowanie na terenach nieskanalizowanych jako zamienniki tradycyjnych szamb - odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarcze z: domów jednorodzinnych i wielorodzinnych zakładów usługowych, obiektów gastronomicznych, obiektów użyteczności publicznej: szkół, pensjonatów itp.; ścieki zostają oczyszczone do jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami i odprowadzone do gruntu, studni chłonnych lub innych cieków wodnych (staw, rów melioracyjny, oczko wodne).
Metody oczyszczania: mechaniczna, biologiczna, tlenowo-beztlenowa oraz biologiczno-tlenowa z niskoobciążonym osadem czynnym.
Budowa: osadnik wstępny w kształcie elipsy o zwiększonej wytrzymałości ze specjalnie wbudowanym filtrem do zatrzymywania zawiesin, możliwość współpracy:
  • z drenażem rozsączającym na kruszywie lub na pakietach drenażowych,
  • ze złożami filtracyjnymi żwirowo-piaskowymi.
Stopień oczyszczania ścieków: 95% redukcji BZT5 i zawiesin, 60-80% redukcji azotu i fosforu.
Liczba mieszkańców równoważnych [RLM]: 1-100
Przepustowość [m3/d]: 0,15-6
Długość drenażu [m]: od 6 (z zastosowaniem pakietów drenażowych) do 45 (drenaż tradycyjny).
Zapotrzebowanie terenu [m2]: 4-150
Pojemność osadników [m3]: 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 10
Masa osadników [kg]: 65-250

Wyposażenie dodatkowe: studzienki rozdzielcze, przepompownie wodomierzowe, rury drenażowe i połączeniowe, geowłóknina, pakiety drenażowe SD.

Kategorie produktu

Wodkan » Oczyszczalnie ścieków »