Kalendarium

30.08
Czwartek

Kolorowe certyfikaty dla energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji – stan obecny obowiązującego systemu wsparcia i kierunki rozwoju

Termin: 30.08.2012 - 30.08.2012Miejsce: Warszawa 

Podczas seminarium "Kolorowe certyfikaty dla energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji - stan obecny obowiązującego systemu wsparcia i kierunki rozwoju" wskazane zostaną newralgiczne punkty związane z planowaniem i realizacją inwestycji z zakresu kogeneracji, a także przybliżone zostaną zasady bilansowania jednostek kogeneracji oraz sposoby ich rozliczania na podstawie obowiązujących przepisów.

Program seminarium

1. Podstawa prawna wsparcia energii wytwarzanej w kogeneracji:

 • Ustawa - Prawo energetyczne,
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki,
 • Inne akty oraz istotne dokumenty i wytyczne.

2. Wymogi formalno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej:

 • Koncesjonowanie,
 • Wpis do rejestru Prezesa ARR.

3. Certyfikacja energii z kogeneracji jako zasadniczy element systemu wsparcia:

 • Kryteria uprawniające do otrzymania wsparcia,
 • Rodzaje świadectw pochodzenia z kogeneracji - kolorowych certyfikatów,
 • Możliwości uzyskania kilku certyfikatów w jednej jednostce kogeneracji,
 • Dodatkowe korzyści wynikające z wytwarzania energii w kogeneracji.

4. Kalkulacja ilości energii wytworzonej w kogeneracji:

 • Granice bilansowe procesu,
 • Wyznaczanie strumieni energii zużywanych i wytwarzanych w obrębie jednostki kogeneracji,
 • Średnioroczna sprawność ogólna,
 • Oszczędność energii pierwotnej (PES),
 • Współspalanie paliw w jednostce kogeneracji.

5. Korzyści a obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające z uczestnictwa w systemie wsparcia:

 • Obrót prawami majątkowymi wynikającymi z kolorowych certyfikatów,
 • Sprawozdanie roczne,
 • Opinie jednostek akredytowanych,
 • Podmioty zobligowane do zakupu oraz umorzenia certyfikatów,
 • Opłata zastępcza jako alternatywny sposób wypełnienia obowiązku,
 • Kary.

6. Kogeneracja a polityka UE i ochrona klimatu.
7. Panel dyskusyjny - wymiana doświadczeń, konsultacje.

Seminarium skierowane jest do:

 • Dyrektorów i kierowników działów odpowiedzialnych za inwestycje z zakresu energetyki, przedsiębiorców planujących wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji, kierowników i specjalistów związanych z eksploatacją już istniejących jednostek kogeneracji.
 • Osób zainteresowanych tematyką wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji - przedstawicieli firm doradczych i konsultingowych oraz zajmujących się dostarczaniem i sprzedażą jednostek kogeneracji (agregatów kogeneracyjnych) lub poszczególnych podzespołów oraz ich serwisowaniem.

Zajęcia prowadzone są w sposób warsztatowy. Uczestnicy analizują studia przypadków, mają możliwość zadawania pytań trenerowi i konsultowania indywidualnych problemów.

Referenci seminarium

 1. Paweł Płachecki, Specjalista, Urząd Regulacji Energetyki - absolwent Wydziału Paliw i Energii oraz Międzywydziałowej Szkoły Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Współpracujący ze środowiskiem naukowym w ramach Grupy naukowej Pro Futuro (Pro Futuro Science Association) oraz stowarzyszenia CAESAR (Centre for Applied Energy System Analysis and Research). Z zagadnieniami efektywności energetycznej, dotyczącymi odnawialnych źródeł energii oraz kogeneracji związany od okresu studiów, od połowy 2008 roku pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.
 2. Emilia Śniadała, Ekspert, Stowarzyszenie Centrum Kultury i Ekologii - ekspert z zakresu polityki i ochrony klimatu UE.

Koszt uczestnictwa

594.15 PLN + 23%VAT  - za zgłoszenie do dnia 09.08.2012 - rabat 15%
699.00 PLN + 23%VAT

źródło: Akademia Dashofera