Kalendarium

30.08
Poniedziałek

Konkurs "Orły Polskiego Budownictwa 2010"

Termin: 30.08.2010Miejsce: Warszawa 

Termin: składanie zgłoszeń do 30 sierpnia 2010r.

Miejsce: Warszawa

Informacje dodatkowe:

Regulamin Konkursu
Orły Polskiego Budownictwa 2010

Organizatorzy Konkursu:
Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług
Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.

Patronat honorowy:
Ministerstwo Infrastruktury

Współpraca:
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

§ I. Cel Konkursu

Celem konkursu jest promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które zarządzane w sposób nowoczesny, reprezentują ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom oraz kierują się zasadami etyki w prowadzeniu biznesu. Organizatorzy są przekonani, iż nagrodzeni w konkursie, którzy tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne w pełni zaspokajające potrzeby konsumentów, będą wskazywać kierunki rozwoju branży budowlanej, a konkursowe działania promocyjne pomogą im w jeszcze lepszym rozwoju poprzez budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa i pozyskanie nowych klientów.

§ II. Beneficjenci

Konkurs jest adresowany do wszystkich przedsiębiorców z sektora budownictwa niezależnie od charakteru własności zakładu pracy, jego wielkości, liczby zatrudnionych pracowników. Przedsiębiorstw działających na terenie Polski oraz wszystkich firm mających w Polsce swoje oddziały lub przedstawicielstwa.

§ III. Zgłaszanie kandydatów

1. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać osoby prawne polskie i zagraniczne (podmioty gospodarcze, organizacje, instytucje, stowarzyszenia). Przyjmowane będą również zgłoszenia od pracodawców i pracowników uznających, że osiągnięcia ich firmy uprawniają do udziału w konkursie.
2. Przed zgłoszeniem firmy należy uzyskać zgodę osoby zarządzającej lub właściciela firmy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia.

§ IV. Kapituła

1. Kapitułę Konkursu powołują Organizatorzy, a w skład Kapituły wchodzą przedsiębiorcy i osobistości świata polityki i biznesu.
2. Kapituła może powoływać ekspertów.
3. Kapituła może wizytować firmy zgłoszonych kandydatów w celu weryfikacji informacji zawartych w Ankiecie Konkursowej.
4. Kapituła może znieść kategorię konkursową lub zmienić jej nazwę, może też połączyć kategorie konkursowe i ustanowić nowe.
5. Kapituła Konkursu w porozumieniu z Organizatorem zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z konkursu.
6. Skład kapituły do momentu ogłoszenia wyników konkursu jest tajny.

§ V. Kategorie nominacji

Firmy otrzymują nominacje w kategoriach:

1. Biura Architektoniczne, Projektowe i Geodezyjne
2. Budownictwo Komercyjne i Użyteczności Publicznej
3. Budownictwo Mieszkaniowe
4. Budownictwo Przemysłowe i Specjalistyczne
5. Generalny Wykonawca
6. Infrastruktura Inżynieryjna, Drogowa, Kolejowa i Energetyczna
7. Instalatorstwo, Elektrotechnika
8. Inwestor
9. Materiały Budowlane
- producenci
- dystrybucja
10. Maszyny i Sprzęt Budowlany
11. Modernizacja Obiektów
12. Podwykonawca
13. Usługi dla Budownictwa
14. Usługi Deweloperskie
15. Zarządzanie Nieruchomościami

§ VI. Terminy, nagrody

1. Wnioski dotyczące konkursu należy przesłać pod adres Organizatora w terminie określonym przez oddzielne pisma.
2. Dla każdej kategorii wyróżnień Kapituła Konkursu ustala listę nie więcej niż 15 nominowanych.
3. Nagrody w postaci statuetki „Orzeł Polskiego Budownictwa” otrzymują zdobywcy pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach konkursu (ze wskazaniem rodzaju wyróżnienia).
4. Wszyscy nominowani otrzymują wyróżnienia w postaci dyplomów.
5. Kapituła Konkursu w porozumieniu z Organizatorem może ustanowić własne nagrody specjalne.
6. Ogłoszenie wyników konkursu następuje podczas Wielkiej Gali. Wyniki z obrad kapituły do tego momentu są tajne.

§ VII. Kryteria oceny

Uczestnik oceniany jest na podstawie danych zawartych w Ankiecie Konkursowej i załącznikach, między innymi:
- danych ekonomicznych dotyczących przychodu, inwestycji czy zatrudnienia.
- działań firmy wspomagających: konkurencyjność, wprowadzenie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, szkolenie kadry zarządzającej i pracowników,
- dotychczasowych osiągnięć przedsiębiorstwa, takich jak: otrzymane nagrody i wyróżnienia, referencje klientów, aktywność w środowisku przedsiębiorców, przestrzeganie zasad etycznych w biznesie, finansowanie celów społecznych oraz innego rodzaju osiągnięcia.

§ VIII. Ustalenia końcowe

1. Zgłoszenia do konkursu dokonuje się na przeznaczonych do tego formularzach.
2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do udostępnienia Kapitule Konkursu wszelkich niezbędnych materiałów, potwierdzających dane zawarte w zgłoszeniu i Ankiecie Konkursowej. Materiały te będą dostępne tylko do wiadomości członków Kapituły.
3. Sekretariat konkursu prowadzi:

Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.
ul. Popas 7
02-196 Warszawa

Tel./fax: +48 (22) 609 18 10

źródło i zdjęcie: orlybudownictwa.pl