Kalendarium

30.05
Środa

Warsztaty - Perspektywy funkcjonowania i rozwoju kogeneracji

Termin: 30.05.2012Miejsce: Warszawa 

Pobudzenie większego rozwoju kogeneracji w państwach członkowskich jest jednym z ważnych celów Unii Europejskiej. Tym samym, racjonalizacja gospodarowania energią w Polsce powinna być również celem priorytetowym. Kogeneracja umożliwia bowiem znaczące zwiększenie sprawności wytwarzania i tym samym powoduje oszczędności w zużyciu energii pierwotnej.

Instalacje energetyki rozproszonej zmniejszają również konieczność rozbudowy sieci przesyłowej, a także poprzez obecność blisko odbiorcy zmniejszają straty przesyłowe w sieciach i pomagają zapobiegać rozległym awariom systemowym.

W Polsce jest dużo miejskich systemów ciepłowniczych, co pozwala na rozwijanie kogeneracji w dużej skali. Wymaga to tylko atrakcyjnego systemu zachęt dla inwestorów oraz przewidywalnych warunków prawnych. Tych warunków nie spełniał dotychczas istniejący system wsparcia dla kogeneracji, bo bardzo krótki czas jego obowiązywania nie pozwalał na podejmowanie decyzji inwestycyjnych. A nawet jeśli ktoś podejmował takie ryzyko, instytucje finansowe nie przejawiały chęci rozmowy o ich kredytowaniu, nie wiedząc, jaki będzie mechanizm wsparcia po 2012 r.

Biorąc pod uwagę wymogi unijne oraz świadomość korzyści wynikających z inwestycji w kogenerację, regulator podjął kroki zmierzające do zmodyfikowania i wydłużenia systemów wsparcia oraz intensyfikacji polityki w tym zakresie.

Wśród najważniejszych zagadnień warsztatów - Perspektywy funkcjonowania i rozwoju kogeneracji:

  • Zmiany zachodzące na rynku oraz doświadczenia wynikające z dotychczas funkcjonującego systemu wsparcia.
  • Skutki proponowanych zmian dla konkretnych typów jednostek kogeneracji.
  • Obowiązywanie systemu wsparcia dla kogeneracji - perspektywy wydłużenia systemu.
  • Projekt nowej dyrektywy dotyczący CHP z 23.06.11 - kierunki zmian i uzupełnień systemu wsparcia.
  • Kogeneracja w projekcie Nowego Prawa Energetycznego.
  • Gwarancje pochodzenia, taryfy, obowiązki przyłączenia do sieci.
  • Cz planowany system będzie sprzyjał inwestorom?
  • Żółte, czerwone i fioletowe certyfikaty - jaki kolor pozyskiwać?
  • Praktyczne aspekty korzystania z systemów wsparcia kogeneracyjnego w odniesieniu do wykorzystania ciepła lub chłodu użytkowego.

źródło i zdjęcie: cbepolska.pl

Nie przeocz w tym miesiącu