Kalendarium

09.05
Poniedziałek

XVII Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej "Rynek a polityka"

Termin: 09.05.2011Miejsce: Kazimierz Dolny 

Termin: 9 - 12.05.2011 r.
Miejsce: Kazimierz Dolny
Informacje dodatkowe: XVII Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej (REE 2011) odbędzie się pod hasłem "Rynek a polityka".

Tytuł ten został wybrany przez organizatorów spośród wielu propozycji, w których Członkowie Rady akcentowali konieczność uwzględnienia aspektów wynikających z ogólnoeuropejskiego zintegrowanego rynku energii, a w szczególności koordynacji inwestycji w źródła wytwórcze i sieć w warunkach rynku energii elektrycznej, dywersyfikacji struktury wytwarzania energii, rozwoju kogeneracji, finansowania inwestycji, dylematów regulacji w strukturze europejskiej i zmian w prawie energetycznym, wprowadzenia zachęt inwestycyjnych i innowacyjnych instrumentów finansowych w zakresie oszczędzania energii, nowych mechanizmów na rynku energii, współzależności rynków: energii elektrycznej, ciepła i gazu.

Rada Programowa postanowiła, aby wzorem lat ubiegłych przeznaczyć większość czasu na dyskusję w grupach tematycznych. Obrady w sesjach panelowych będą poprzedzone referatami zamówionymi, do napisania których zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Regulacji Energetyki, PSE Operator SA oraz wybitnych ekspertów w dziedzinie Rynku Energii, rekomendowanych przez Towarzystwa Sektora.

Dobrym uzupełnieniem dyskusji będą referaty: oceniający aktualną sytuację ekonomiczno-finansową sektora elektroenergetycznego oraz przedstawiający prognozy cen energii elektrycznej, o których przygotowanie zwrócono się do Agencji Rynku Energii SA. Rada Programowa zaproponowała także zorganizowanie trzech paneli dyskusyjnych, których tematyka obejmie aktualne problemy sektora.

Pierwszy panel poświęcony będzie kierunkom rozwoju źródeł wytwórczych i sieci przesyłowych oraz ich finansowaniu. Kolejny zaś przedstawi problemy polityki energetycznej i roli regulatora w rynku energii. Trzeci natomiast dotyczyć będzie funkcjonowania rynku energii elektrycznej - nowych mechanizmów i regulacji.

Do udziału w panelach wstępny akces zgłosili członkowie Rady Programowej, a zaproszeni zostaną przedstawiciele właściwych ministerstw i urzędów centralnych, a także osoby desygnowane przez Towarzystwa Sektora Energetycznego.

źródło i zdjęcie: sep.lublin.pl

Nie przeocz w tym miesiącu