Kalendarium

12.05
Czwartek

IV Konferencja Naukowo-Techniczna - Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

Termin: 12.05.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 12-13.05.2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Celem Konferencji jest prezentacja i ocena krajowych i zagranicznych rozwiązań, osią-gnięć i doświadczeń w dziedzinie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • problematyka prawna w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja instalacji wodociągowych wody zimnej i ciepłej,
 • problematyka wodnych instalacji przeciwpożarowych,
 • problematyka projektowania, wykonania, eksploatacji grawitacyjnych, ciśnieniowych i podciśnieniowych instalacji i sieci kanalizacyjnych w obrębie posesji i osiedli,
 • nowe technologie, materiały i urządzenia w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, badania urządzeń i właściwości hydraulicznych elementów instalacji,
 • programy komputerowe do projektowania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • oszczędzanie wody i energii w budynkach ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia o świadectwach energetycznych dla obiektów budowlanych,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do przygotowywania wody ciepłej.
 • wtórne zanieczyszczenie wody wodociągowej w tym w szczególności wpływ materiału przewodów i uszczelnień na jakość przesyłanej nimi wody,
 • dodatkowe uzdatnianie wody w instalacjach wodociągowych,
 • pomiar zużycia wody, dobór wodomierzy,
 • warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji,
 • pompownie i przepompownie w budynkach, w obrębie posesji i na terenach osiedli,
 • systemy nadzorowania i monitoringu eksploatowanych instalacji,
 • problematyka ujmowania wody i odprowadzania oraz unieszkodliwiania ścieków w obrębie posesji,
 • problematyka lokalnego zagospodarowania wód opadowych.

Organizatorzy zapraszają do udziału w Konferencji przedstawicieli środowisk naukowych, projektantów, wykonawców i producentów oraz eksploatatorów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Adres do korespondencji:

Zakład Zaopatrzenia  w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
tel. 501-136-845, 22 234-53-38, fax. 22 825-29-92
e-mail: Jarek.Chudzicki@is.pw.edu.pl

źródło i zdjęcie: is.pw.edu.pl

Nie przeocz w tym miesiącu