Kalendarium

13.04
Poniedziałek

Kurs "Projektowanie systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych" - Cz. 2: Ocena i odbiór systemów

Termin: 13.04.2015Miejsce: Warszawa 

Termin: 13 - 15 kwietnia  2015 r., godz. 10:00 - 16:00
Miejsce: Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1
Dodatkowe informacje: Kurs przeznaczony jest dla projektantów, asystentów projektantów, rzeczoznawców, pracowników Wydziałów Kontrolno-Rozpoznawczych PSP.

Każda z części w nowej formule kursu stanowi zamkniętą całość i może być wykorzystana w codziennej pracy, przy czym dla całościowego zrozumienia tematyki projektowania wentylacji pożarowej korzystne może być uczestnictwo w obydwu częściach kursu.

Liczymy, że wprowadzone zmiany pozwolą nam w lepszy sposób przedstawić Państwu tematykę związaną z wentylacją pożarową w obiektach budowlanych, a  Państwu dadzą możliwość pogłębienia wiedzy w obszarach szczególnie interesujących.

Kurs "Projektowanie systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych" - Cz. 2: Ocena i odbiór systemów - zakres tematyczny:

 • Wprowadzenie do wykorzystania metod inżynierskich w projektowaniu, ocenie i odbiorze systemów wentylacji pożarowej.
 • Ewakuacja osób z budynków, obliczenia wg PD 7974-6 oraz wykorzystanie komputerowych modeli ewakuacji osób.
 • Rozwój pożaru w budynku, przedstawienie wyników badań nad rozwojem pożaru prowadzonych na świecie, problematyka doboru pożaru testowego i jego wpływ na projekt oraz analizy inżynierskie.
 • Podstawowe zasady obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) - wprowadzenie do metod numerycznych w projektowaniu systemów wentylacji pożarowej.
 • Dobór modeli i sub-modeli fizycznych w obliczeniach numerycznych, siatki obliczeniowe, krok czasowy i inne elementy wpływające na wynik obliczeń, dobór warunków brzegowych (także w kontekście Instrukcji ITB 493/2015).
 • Przegląd oprogramowania do analiz CFD z omówieniem różnic pomiędzy programami.
 • Kryteria oceny obliczeń numerycznych, Wymagany i Dostępny czas bezpiecznej ewakuacji jako metoda oceny skuteczności funkcjonowania systemu;
 • Ocena wyników obliczeń numerycznych i sposób ich interpretacji.
 • Walidacja modeli numerycznych.
 • Testy odbiorowe z wykorzystaniem metody gorącego dymu (także w kontekście Instrukcji ITB 493/2015).
 • Projektowanie systemów wentylacji pożarowej garaży w odniesieniu do norm NBN. NEN oraz Instrukcji ITB 493/2015.
 • Egzamin

Kurs "Projektowanie systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych" - Cz. 2: Ocena i odbiór systemów - charakterystyka kursu

Kurs przewidziany jest jako kontynuacja i rozwinięcie kursu poświęconego projektowaniu systemów wentylacji pożarowej. Od uczestników drugiej części kursu oczekiwana jest podstawowa wiedza w zakresie wentylacji pożarowej, pozwalająca zrozumieć cel prowadzonych analiz inżynierskich.

W trakcie kursu przedstawione zostaną wybrane metody wspomagające projektanta w projektowaniu, ocenie i przekazaniu do użytkowania systemów wentylacji pożarowej takie jak: symulacje CFD, komputerowe modele ewakuacji oraz testy z wykorzystaniem gorącego dymu. Nacisk położony będzie na poprawny dobór modeli, warunków brzegowych i innych czynników wpływających na prowadzone analizy. Po ukończeniu kursu osoba powinna posiadać zasób wiedzy pozwalający na samodzielną ocenę otrzymanych obliczeń numerycznych bądź być w stanie, we współpracy z jednostką wykonującą analizę, dopracować działanie własnego systemu wentylacji pożarowej. Wiedza zgromadzona w trakcie kursu może również stanowić podstawę dalszego samokształcenia w celu samodzielnego prowadzenia tego typu analiz.

Nie jest to kurs obsługi programów do CFD! W trakcie zajęć w obszerny sposób zaprezentowane zostaną dostępne na rynku narzędzia do CFD, nie przewidziano jednak zajęć praktycznych w przygotowywaniu modeli i prowadzeniu analiz.

TRYB REALIZACJI KURSU

Wykłady, ćwiczenia projektowe, egzamin końcowy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Koszt kursu, obejmujący materiały szkoleniowe, proces dydaktyczny, obiady, kawę, herbatę w czasie przerw, wynosi 1.450,00 PLN od osoby (bez kosztów zakwaterowania).

Liczba miejsc na kursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

źródło: ITB