Kalendarium

10.03
Czwartek

Warsztaty: "Energia z odpadów - nowe zasady kwalifikowania energii jako wytworzonej z OZE"

Termin: 10.03.2016Miejsce: Warszawa 

Termin: 10 marca 2016 r.
Miejsce: Warszawa
Dodatkowe informacje: Warsztaty pt. "Energia z odpadów - nowe zasady kwalifikowania energii jako wytworzonej z OZE" mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów planujących wytwarzanie energii elektrycznej z odpadów, do nowych warunków kwalifikacji energii do wytworzonej z OZE, wynikających z regulacji zawartych w projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów (wersja z dnia 3.12.2015 r.).

Powyższy projekt rozporządzenia został notyfikowany Komisji Europejskiej 18 grudnia 2015 r. Wyznaczony przez Komisję Europejską obowiązkowy okres wstrzymania procedury legislacyjnej upływa 21 marca 2016 r.

W świetle nowych regulacji wsparciem z tytułu wytwarzania energii z odnawialnego źródła energii podlegać będzie wyłącznie energia wytworzona z frakcji (części) biodegradowalnych zawartych w odpadach. Z uwagi na różnorodność odpadów zawierających w swoim składzie frakcje biodegradowalne, w zależności od ich właściwości ww. rozporządzenie wprowadza dwa sposoby rozliczania udziału energii z odnawialnego źródła energii, w termicznie przekształcanych odpadach: w oparciu o bezpośredni pomiar udziału OZE w badanych odpadach lub w odniesieniu do niektórych rodzajów odpadów z uwzględnieniem wartości ryczałtowej udziału energii chemicznej frakcji biodegradowalnych w tych odpadach. Rozporządzenia Ministra Środowiska zatem:

  • rozszerza katalog odpadów, których termiczne przekształcanie umożliwia skorzystanie z mechanizmów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, tj. m.in. odpady przemysłowe i komunalne, odpady z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpady z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osady ściekowe;
  • wprowadza nową metodykę obliczania udziału energii chemicznej frakcji biodegradowalnych;
  • możliwia skorzystania ze wsparcia dla OZE także współspalarniom odpadów (tj. wykorzystującym także paliwa inne niż odpady).

Podczas warsztatów "Energia z odpadów - nowe zasady kwalifikowania energii jako wytworzonej z OZE" zostaną także przedstawione:

  1. Warunki techniczne korzystania z mechanizmu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji.
  2. Zasady potwierdzenia przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia "efektu zachęty", o którym mowa w Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 projektów inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektryczne w wysokosprawnej kogeneracji i OZE.
  3. Zasady uzyskania koncesji/promesy koncesji dla ITPO.

Informacja i rejestracja: telefon 22 188 10 71, mobile: 604 050 480, biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl.

źródło: Master Institute
zdjęcie: Fotolia