Kalendarium

07.03
Środa

Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

Termin: 07.03.2012Miejsce: Kazimierz Dolny nad Wisłą 

Termin: 7 - 8 marca 2012 r.
Miejsce: Kazimierz Dolny nad Wisłą
Informacje dodatkowe: Temat przewodni Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL to "Rok 2012: Perspektywy rozwoju polskiej energetyki".

Kongres przyjął formułę panelową połączona z wystąpieniami przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych. Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL ma stworzyć szansę na wszechstronne przeanalizowanie strategii polskich spółek energetycznych oraz zmian zachodzących na rynku. 

W trakcie trwania wydarzenia będą poruszane kwestie restrukturyzacji sektora, rosnących potrzeb inwestycyjnych oraz sposobów na ich finansowanie, a także perspektyw rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Program Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL:

Panel 1 - Kluczowe aspekty polityki energetycznej

 • Zaawansowanie realizacji działań przewidzianych dla elektroenergetyki i ciepłownictwa w "Polityce energetycznej Polski do 2030 r."
 • Ocena polityki prywatyzacyjnej prowadzonej w stosunku do sektora.
 • Przewidywane zmiany otoczenia prawno-regulacyjnego - czy odbiorcy domowi staną się rentowni?
 • Zaawansowanie działań ukierunkowanych na wprowadzenie energetyki jądrowej w Polsce.
 • Kluczowe problemy sektora z perspektywy Prezesa URE i Prezesa UOKiK.
 • Aktualne problemy związane z implementacją wspólnotowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania sektora i jego wpływu na środowisko.
 • Wymagany poziom inwestycji (czy poziom i struktura planowana w Polityce energetycznej jest aktualna?)

Panel 2 - Strategie inwestycyjne energetycznych grup kapitałowych działających w Polsce

 • Realizowane i planowane projekty związane z budową i modernizacją konwencjonalnych mocy wytwórczych.
 • Rozwój energetyki gazowej.
 • Program jądrowy PGE.
 • Miejsce energetyki odnawialnej, rozproszonej i smart meteringu / grid’u w strategiach firm energetycznych.
 • Inwestycje sieciowe, w tym dotyczące budowy połączeń transgranicznych.
 • Opłacalność inwestycji w warunkach obecnego modelu rynku energii elektrycznej oraz niepewności regulacyjnej
 • Zapewnienie paliw dla potrzeb nowych inwestycji.
 • Podstawowe wyzwania w zakresie pozyskiwania finansowania dla nowych inwestycji.
 • Istniejące bariery procesów inwestycyjnych w energetyce.

Panel 3 - Strategie rynkowe przedsiębiorstw energetycznych

 • Zmiany w otoczeniu biznesowym oraz regulacyjnym po kryzysie finansowym
 • Zmiana struktury kosztów i pozycji rynkowej firm energetycznych na rynku lokalnym oraz rynkach regionalnych
 • Postępująca konsolidacja i zmiany własnościowe w sektorze.
 • Wielkość przydziału uprawnień w ramach derogacji a strategia przedsiębiorstwa.
 • Nowe strategie w zakresie handlu energią (hurtowego i detalicznego)
 • Doświadczenia płynące z obowiązywania nakazu w zakresie publicznych form handlu energią.
 • Stan obecny i przyszłość rynku giełdowego.
 • Platformy elektroniczne i ich miejsce w systemie handlu energią.
 • Wzrost konkurencji na rynku energii - rosnąca świadomość klientów / nowe strategie budowy lojalności klientów
 • Postulowane zmiany w obecnym modelu rynku energii elektrycznej w Polsce oraz otoczeniu prawno-regulacyjnym.

Panel 4 - Loża ekspertów

 • Kluczowe problemy sektora w ocenie ekspertów.
 • Ocena działań rządu w energetyce.
 • Ocena zmian własnościowych w sektorze
 • Ocena polityki regulacyjnej.
 • Analiza strategii grup energetycznych.

Panel 5 - Wyzwania stojące przed sektorem ciepłowniczym i kogeneracją

 • Ocena wprowadzonych zmian w systemie wsparcia kogeneracji.
 • Podstawowe problemy stojące przed polskimi przedsiębiorstwami ko generacyjnymi - implementacja IED i znowelizowanej ETS (D).
 • Specyfika procesów inwestycyjnych w kogeneracji.
 • Nowe technologie w Kogeneracji, w tym źródła odnawialne.
 • Postulowane zmiany w zakresie mechanizmów regulacji dla ciepła, w tym odnośnie metod kształtowania cen ciepła.

Panel 6 - Rozwój energetyki odnawialnej

 • Podstawowe stymulatory uzyskania poziomów wynikających z regulacji UE, krajowych cen gazu, węgla i uprawnień.
 • Wielkość przydziału uprawnień a strategia przedsiębiorstwa. Aukcjonizm jako podstawowa forma pozyskiwania uprawnień
 • Ocena planowanych zmian systemu wsparcia OZE w Polsce i ich wpływ na rentowność poszczególnych źródeł odnawialnych
 • Utrzymujące się bariery w rozwoju energetyki odnawialnej.
 • Doświadczenia inwestorów przy realizacji różnego rodzaju inwestycji odnawialnych.
 • Nowe technologie w energetyce odnawialnej.
 • Nowe uwarunkowania wytwarzania energii z biomasy i odpadów.
 • Doświadczenia w zakresie pozyskiwania finansowania na realizację inwestycji w OZE.

źródło i zdjęcie: ecb.biz.pl

Nie przeocz w tym miesiącu