Kalendarium

03.03
Czwartek

Szkolenie - Praktyczne aspekty zawierania umów o roboty budowlane

Termin: 03.03.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 3.03.2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Uczestnicy poznają wszystkie aspekty zawierania umów o roboty budowlane i będą mieli okazję przećwiczenia tych zasad i metod na praktycznych przykładach.Program szkolenia "Praktyczne aspekty zawierania umów o roboty budowlane":

 • 1. Umowa o roboty budowlane - charakter, charakterystyka oraz porównanie do innych umów w tym umowy o dzieło i umowy zlecenia.
 • 2. Rodzaje umów o roboty budowlane: umowa o generalne wykonawstwo, o wykonawstwo częściowe i umowa podwykonawcza. Umowa o zastępstwo inwestycyjne.
 • 3. Sposoby zawierania umowy o roboty budowlane: przetarg, aukcja, tryb ofertowy.
 • 4. Zawieranie umowy o roboty budowlane w ramach zamówień publicznych: ogłoszenie, na co zwracać uwagę w SIWZ, charakter wzorów umów w Specyfikacjach, zabezpieczenie umowy, wadium, wybór oferty i zawarcie umowy. Możliwość zmiany umowy w zamówieniach publicznych.
 • 5. Znaczenie i obowiązywanie ogólnych warunków umów o wykonywanie robót budowlanych.
 • 6. Określanie przedmiotu umowy w umowie o roboty budowlane. Zakres świadczenia wykonawcy, wpływ dokumentacji projektowej - bardzo ważny moment w umowie.
 • 7. Terminy w umowie o roboty budowlane a ryzyko odpowiedzialności kontraktowej. Bezwarunkowe zobowiązanie wykonawcy do wykonania robót w terminie - jak powstaje.
 • 8. Obowiązki stron umowy oraz obowiązek współdziałania stron przy wykonywaniu umowy. Odpowiedzialność za teren budowy.
 • 9. Odbiory: częściowy, końcowy oraz ostateczny. Charakter i znaczenie odbiorów, oraz sytuacji ich braku albo odmowy dokonania.
 • 10. Sposoby określania wynagrodzenia oraz warunków jego płatności w umowie o roboty budowlane: wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe. Dokumenty stanowiące podstawę płatności. Certyfikaty płatności a przepisy podatkowe.
 • 11. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy: kwoty zatrzymania, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, weksle, ustawa o gwarancji za roboty budowlane, przelew na zabezpieczenie, kaucje, repo, akredytywa.
 • 12. Sankcje umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane:

a. warunki wykonania zastępczego,
b. kary umowne,
c. przesłanki odstąpienia od umowy,
d. wypowiedzenia albo rozwiązania umowy.

 • 13. Rękojmia oraz gwarancja wykonawcy i podwykonawcy. Pojęcie, na co zwracać uwagę, zakres odpowiedzialności i ryzyka wykonawcy. Możliwość modyfikacji. Wady ukryte dokumentacji przetargowej albo obiektu - kto odpowiada.
 • 14. Płatności w procesie budowlanym:

a. zasady ustalania wynagrodzenia - wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie kosztorysowe, ustalenie podstaw przyszłej wyceny robót;
b. waloryzacja wynagrodzeń w umowach o roboty budowlane.

 • 15. Umowa o roboty budowlane a prawo budowlane i przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym - na co zwracać uwagę. Wpływ przepisów administracyjnych na umowę, podstawy do ustalenia ceny za wykonanie robót.
 • 16. Odpowiedzialność projektanta za błędy w dokumentacji projektowej. Problem odpowiedzialności innych osób.
 • 17. Dlaczego dochodzi do sporów sądowych na tle funkcjonowania tej umowy?
 • 18. Wzory i opracowania - umowy o roboty budowlane.
 • 19. Ćwiczenia w pisaniu i analizowanie przypadków. Panel dyskusyjny.

Na seminarium zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem, ale przede wszystkim osoby, które w swojej codziennej pracy zajmują się przygotowaniem i rozliczaniem umów o roboty budowlane i napotykają sytuacje problemowe. Udział w zajęciach umożliwia zadawanie pytań referentowi oraz rozwiązywanie indywidualnych problemów i kwestii spornych.

źródło i zdjęcie: akademiadashofera.pl

Nie przeocz w tym miesiącu