Kalendarium

06.02
Wtorek

Prawo ochrony środowiska – przepisy i praktyka 2017 r. oraz planowane zmiany od 2018 r.

Termin: 06.02.2018Miejsce: Warszawa 

Termin: 6 lutego 2018 r.   
Miejsce: Warszawa   
Dodatkowe informacje: Celem szkolenia jest przekazanie i ugruntowanie rzetelnej oraz szczegółowej wiedzy z zakresu obowiązków przedsiębiorców wynikających z uwarunkowań prawno-środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem nowych wymagań wynikających z nowelizacji przepisów prawa ochrony środowiska w szczególności: następstw wynikających z uchwalenia Nowego Prawa Wodnego, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. (w tym tematyka opłat podwyższonych); zmian w zakresie przesłanek odmowy pozwoleń emisyjnych oraz zasad ich wydawania; zmian w procedurze administracyjnej nowelizacji k.p.a. - skutki zmian przepisów, które zaczęły obowiązywać od 1 czerwca 2017 r. dla postępowań środowiskowych; zmian w procedurach ocenowych i jej skutkach dla przedsiębiorców planujących przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko - praktyka stosowania przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. (nowa treść raportu OOŚ, administracyjne kary pieniężne, egzekucja DŚU, udział organu właściwego do  wydania pozwolenia zintegrowanego na OOŚ na etapie wydawania DŚU).

Omówione zostaną praktyki stosowania ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach i nowych przepisów wykonawczych (ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza, w zakresie gospodarki odpadami)do tej ustawy, z uwzględnieniem zmiany ustawy - POŚ dokonanej ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r. oraz wdrożeniem przepisów wdrażających dyrektywę IED.

Uczestnicy zapoznają się także z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych celem właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich podmiotów, których dotyczą regulacje związane z ochroną środowiska. Szczególnie zapraszamy na szkolenie pracowników wydziałów ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w jednostkach sektora publicznego, pracowników zakładów produkcyjnych, pracowników przedsiębiorstw usługowych, pracowników laboratoriów badawczych i kontrolnych, pracowników instytucji publicznych odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

Szczegóły na temat szkolenia dostępne są na stronie http://www.akademiadashofera.pl/prawo-ochrony-srodowiska-przepisy-i-praktyka-2017-r-i-planowane-zmiany-od-2018-r-product19pos/