Kalendarium

27.02
Środa

POWERPOL Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy

Termin: 27.02.2013Miejsce: Kazimierz Dolny 

Termin: 27 - 28 lutego 2013 r.
Miejsce: Kazimierz Dolny
Informacje dodatkowe: POWERPOL Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy odbędzie się w w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym.

Tematy wystąpień podczas Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego

KLUCZOWE ASPEKTY POLITYKI ENERGETYCZNEJ

 • Polityka energetyczna Państwa - zagadnienia związane z trójpakiem;
 • Ocena polityki prywatyzacyjnej prowadzonej w stosunku do sektora;
 • Przewidywane zmiany otoczenia prawno-regulacyjnego - czy odbiorcy domowi staną się rentowni?;
 • Zaawansowanie działań ukierunkowanych na wprowadzenie energetyki jądrowej w Polsce;
 • Kluczowe problemy sektora z perspektywy Prezesa URE i Prezesa UOKiK;
 • Aktualne problemy związane z implementacją wspólnotowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania sektora i jego wpływu na środowisko;
 • Wymagany poziom inwestycji (czy poziom i struktura planowana w Polityce energetycznej jest aktualna?).

STRATEGIE INWESTYCYJNE ENERGETYCZNYCH GRUP KAPITAŁOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W POLSCE

 • Zmiany w otoczeniu biznesowym oraz regulacyjnym po kryzysie finansowym;
 • Rozwój energetyki gazowej;
 • Program jądrowy PGE;
 • Miejsce energetyki odnawialnej, rozproszonej i kogeneracji w strategiach firm energetycznych;
 • Inwestycje sieciowe, w tym dotyczące budowy połączeń transgranicznych;
 • Opłacalność inwestycji w warunkach obecnego zmniejszania się rynku;
 • Podstawowe wyzwania w zakresie pozyskiwania finansowania dla nowych inwestycji;
 • Istniejące bariery procesów inwestycyjnych w energetyce;
 • Nowe strategie w zakresie handlu energią (hurtowego i detalicznego);
 • Stan obecny i przyszłość rynku giełdowego.

STRATEGIE WYTWÓRCÓW ENERGII

 • Realizowane i planowane projekty związane z budową i modernizacją konwencjonalnych mocy wytwórczych;
 • Stan infrastruktury elektroenergetycznej a poziom efektywności energetycznej;
 • Zmiana struktury kosztów firm energetycznych na rynku lokalnym oraz rynkach regionalnych;
 • Zapewnienie paliw dla potrzeb nowych inwestycji: węgiel, gaz?;
 • Wielkość przydziału uprawnień w ramach derogacji a strategia przedsiębiorstwa;
 • Doświadczenia płynące z obowiązywania nakazu w zakresie publicznych form handlu energią;
 • Wpływ liberalizacji rynku gazu na inwestycje w energetykę gazową.

WYZWANIA STOJĄCE PRZED SEKTOREM CIEPŁOWNICZYM I KOGENERACJĄ

 • Ocena wprowadzonych zmian w systemie wsparcia kogeneracji;
 • Podstawowe problemy stojące przed polskimi przedsiębiorstwami ko generacyjnymi - implementacja IED i znowelizowanej ETS (D);
 • Specyfika procesów inwestycyjnych w kogeneracji;
 • Nowe technologie w Kogeneracji, w tym źródła odnawialne;
 • Postulowane zmiany w zakresie mechanizmów regulacji dla ciepła, w tym odnośnie metod kształtowania cen ciepła.

SUROWCE DLA ENERGETYKI: WĘGIEL, GAZ I ATOM?

 • Realia inwestycji energetycznych opartych na gazie, węglu i atomie
 • Węgiel polski vs import węgla - strategie polskich kopalni w obliczu konieczności konkurowania z tańszym węglem z za wschodniej granicy
 • Rozwiązania dla górnictwa: downstream, resturkturyzacja i rentowność, projekty cross-branżowe
 • Przyszłość projektów gazowych w energetyce w kontekście spadku koniunktury i nieprzewidywalności cen gazu
 • Środowiskowe i regulacyjne aspekty działalności wydobywczej.

ROZWÓJ ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 • Podstawowe stymulatory uzyskania poziomów wynikających z regulacji UE, krajowych cen gazu, węgla i uprawnień;
 • Wielkość przydziału uprawnień a strategia przedsiębiorstwa. Aukcjonizm jako podstawowa forma pozyskiwania uprawnień;
 • Ocena planowanych zmian systemu wsparcia OZE w Polsce i ich wpływ na rentowność poszczególnych źródeł odnawialnych;
 • Utrzymujące się bariery w rozwoju energetyki odnawialnej;
 • Doświadczenia inwestorów przy realizacji różnego rodzaju inwestycji odnawialnych;
 • Nowe technologie w energetyce odnawialnej;
 • Nowe uwarunkowania wytwarzania energii z biomasy i odpadów;
 • Doświadczenia w zakresie pozyskiwania finansowania na realizację inwestycji w OZE.

źródło: http://www.ecb.biz.pl/powerpol/