Kalendarium

29.11
Poniedziałek

Seminarium "Nowe regulacje w zakresie gospodarki odpadami"

Termin: 29.11.2010Miejsce: Warszawa 

Termin: 29.11.2010
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe:

Program
1. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
• Zakres rzeczowy i podmiotowy ustawy
• Rejestr przedsiębiorców:
o wniosek o wpis i zmianę wpisu,
o opłata rejestrowa i roczna,
o zabezpieczenie finansowe.
• Obowiązki wprowadzającego na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny:
o oznakowanie sprzętu,
o dodatkowa ewidencja,
o sprawozdawczość,
o sieć zbierania zużytego sprzętu,
o obowiązek odzysku i recyklingu odpadów powstałych ze zużytego sprzętu - poziomy odzysku, recyklingu oraz zbierania.
o obowiązek prowadzenia działań edukacyjnych.
• Działalność organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
o kapitał zakładowy,
o zakres działania,
o zakres współpracy z przedsiębiorcami.

2.Ustawa o bateriach i akumulatorach w tym m.in.:
• Zakres rzeczowy i podmiotowy ustawy
• Definicje
• Rejestr przedsiębiorców:
o wniosek o wpis i zmianę wpisu,
o opłata rejestrowa i roczna,
• Wymagania dot. baterii i akumulatorów,
• Poziomy i zasady zbierania zużytych baterii i akumulatorów,
• Obowiązki formalne wprowadzającego baterie i akumulatory, w tym:
o umowy,
o sprawozdania,
o ewidencja.
• Miejsce odbioru a miejsce zbierania - wymagania formalne,
• Przetwarzanie zużytych baterii i akumulatorów,
• Instrumenty finansowe stymulujące osiąganie założonych celów
o opłata produktowa,
o opłata na edukację ekologiczną,
• Przepisy karne

3.Wymiana doświadczeń, konsultacje z wykładowcą.

Seminarium skierowane jest do: podmiotów wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory, również zamontowane w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, podmiotów wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzedawców baterii i akumulatorów, podmiotów zajmujących się zbieraniem, przetwarzaniem oraz recyklingiem zużytych baterii i akumulatorów, specjalistów ds. ochrony środowiska w małych i średnich przedsiębiorstwach, pracowników Wydziałów Ochrony Środowiska w urzędach gminy, starostwach powiatowych oraz urzędach wojewódzkich

Właśnie trwają ostatnie uzgodnienia projektu ustawy o zużytych bateriach i akumulatorach. Projekt ten wdraża do prawa polskiego postanowienia dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów. Dyrektywa ta nakłada na producentów oraz sprzedawców baterii i akumulatorów, a także recyklerów zużytych baterii i akumulatorów szereg obowiązków. Aby prawidłowo wypełnić te obowiązki już teraz należy przedsięwziąć odpowiednie działania - dostosować umowy z kontrahentami, zmieć system zarządzania itp.

źródło i zdjęcie: akademiadashofera.pl

Nie przeocz w tym miesiącu