Kalendarium

17.11
Środa

VI Konferencja Naukowo - Techniczna REGOS 2010

Termin: 17.11.2010Miejsce: Łódź 

Termin: 17-19.11.2010 r.
Miejsce: Łódź
Informacje dodatkowe: Jej tematyka obejmuje zagadnienia racjonalizacji gospodarki energetycznej, począwszy od procesów pozyskiwania i przetwarzania energii, zwłaszcza ze źródeł odnawialnych, poprzez projektowanie i budowę wysokosprawnych układów cieplnych, maszyn, urządzeń i systemów ich sterowania, aż do procedur wdrażania nowoczesnych technik eksploatacji wraz z ekologicznym wykorzystywaniem odpadów, szczególnie w oczyszczalniach ścieków.

W zamiarze organizatorów na konferencji prezentowany będzie aktualny stan wiedzy, trendy rozwojowe oraz obszary zastosowań najnowszych rozwiązań z wyżej wymienionych dziedzin. Powinny one stanowić dla inwestorów i użytkowników źródło inspiracji dla doskonalenia gospodarki energetycznej opartej na zwiększeniu udziału "zielonej energii" w zaspakajaniu zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w regionie. Cele te połączyć należy z równoległym wzrostem lokalnej aktywności gospodarczej i społecznej.

Konferencja REGOS 2010 jest forum, na którym prezentowane i dyskutowane będą powyższe problemy. Do aktywnego udziału zapraszamy w szczególności przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych i wyższych uczelni, projektantów, producentów i użytkowników działających w obszarze gospodarki energetycznej, inwestorów i reprezentantów lokalnych władz planujących budowę lub modernizację obiektów, zwłaszcza w aspekcie wykorzystywania w regionie zasobów energii ze źródeł odnawialnych.

źródło: imp.p.lodz.pl

Nie przeocz w tym miesiącu