Kalendarium

26.10
Środa

Szkolenie w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi

Termin: 26.10.2011Miejsce: Kraków 

Termin: 26-27 października 2011 r.
Miejsce: Kraków
Informacje dodatkowe: Ten obszar działalności reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzorów świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. Z 2004, nr 195, poz. 2009) będące aktem wykonawczym do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową.

Szkolenie w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi obejmuje:

  • 9 godzin wykładów
  • 3 godziny zajęć praktycznych
  • 3 godziny egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny).

Wykłady i zajęcia praktyczne w zakresie:

  • Regulacji prawnych i norm z zakresu bezpieczeństwa użytkowania urządzeń chłodniczych, obrotu substancjami kontrolowanymi oraz postępowania z odpadami substancji kontrolowanych, wyrobami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi takie substancje;
  • Rodzajów i własności substancji kontrolowanych i ich zamienników;
  • Zasad budowy urządzeń i instalacji chłodniczych oraz zagrożeń w nich występujących;
  • Wymagań w zakresie montażu, obsługi, konserwacji i naprawy urządzeń chłodniczych i instalacji ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa, zapobiegania emisji i kontroli szczelności;
  • Metod, systemów i urządzeń stosowanych przy napełnianiu, opróżnianiu urządzeń z czynników, odzysku, recyklingu, regeneracji czynników;
  • Obowiązków podmiotów używających substancji kontrolowanych oraz produktów i urządzeń zawierających te substancje;
  • Zajęcia praktyczne: odzysk substancji kontrolowanych, badanie szczelności, obsługa urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do otrzymania świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych.

Świadectwa kwalifikacji uzyskane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową uznawane są do 04.07.2011 r. za certyfikaty tymczasowe przy wykorzystywaniu niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy) w sektorze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Komunikat Ministra Środowiska:
Informacja dotycząca certyfikatów przy wykorzystywaniu niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych w sektorze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła oraz w sektorze ochrony przeciwpożarowej po dniu 4 lipca 2011 r.

źródło i zdjęcie: coch.krakow.pl

Nie przeocz w tym miesiącu