Kalendarium

20.10
Czwartek

XXII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Postęp techniczny w wodociągach"

Termin: 20.10.2011Miejsce: Wrocław 

Termin: 20 - 21 października 2011 r.
Miejsce: Wrocław
Informacje dodatkowe: Patronat naukowy nad konferencją sprawuje Podsekcja Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Celem XXII Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu "Postęp techniczny w wodociągach" jest prezentacja i ocena osiągnięć dokonanych w dziedzinie systemów oczyszczania wód powierzchniowych, podziemnych i infiltracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

  • Jakość fizyczno-chemiczna, biologiczna i toksykologiczna wody.
  • Wykorzystanie nanomateriałów w technologii oczyszczania wody.
  • Uboczne produkty utleniania i dezynfekcji wody.
  • Wpływ osadów i biofilmu na jakość wody wodociągowej.
  • Ocena korozyjności wody; stabilność chemiczna i biologiczna wody.
  • Zagospodarowanie osadów i popłuczyn w zakładach wodociągowych.
  • Modernizacja procesów i urządzeń do oczyszczania wody.

Do udziału w obradach organizatorzy zapraszają nie tylko stałych uczestników wrocławskich konferencji, lecz także wszystkich zainteresowanych problematyką oczyszczania wody i eksploatacji zakładów wodociągowych. Koszt udziału w konferencji, obejmujący uczestnictwo, materiały, poczęstunki oraz koszty organizacyjne, wynosi 480 zł od osoby (+23% VAT - brutto 590,40 zł). Koszty pobytu uczestnicy pokrywają w ramach delegacji służbowych. Uwzględniając sugestie uczestników, a także z uwagi na łatwą dostępność hoteli o różnym standardzie, organizatorzy nie zapewniają noclegów.

Zgłoszenia do udziału w XXII Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu "Postęp techniczny w wodociągach" należy nadsyłać na odpowiednim druku do 30 września 2011 r.

Członkowie Izby Inżynierów Budownictwa mogą się ubiegać o dofinansowanie uczestnictwa w konferencji. XXII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Postęp techniczny w wodociągach" jest rekomendowana przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Szczegółowy program konferencji zostanie rozesłany zgłoszonym uczestnikom na początku października br.

źródło i zdjęcie: pzits.not.pl

Nie przeocz w tym miesiącu