Kalendarium

19.10
Środa

V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w warunkach zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych"

Termin: 19.10.2011Miejsce: Szczyrk 

Termin: 19 - 21 października 2011 r.
Miejsce: Szczyrk
Informacje dodatkowe: Celem konferencji jest prezentacja dotychczasowych osiągnięć oraz wymiana doświadczeń w zakresie nowoczesnych metod technologii stosowanych w procesach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz określenia kierunków rozwoju przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w warunkach zmian formalno-prawnych i występowania ekstremalnych zjawisk przyrodniczych i antropogenicznych. Nowością konferencji będą panele dyskusyjne na temat m.in. kształcenia kadr dla sektora gospodarki wodno-ściekowej.

Problematyka V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w warunkach zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych":

 • Praktyczne aspekty wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej.
 • Niezawodność i ryzyko systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.
 • Ochrona zasobów wodnych, strefy ochronne ujęć wody.
 • Ryzyko powodziowe w rejonach ujęć wody i oczyszczalni ścieków.
 • Zanieczyszczania punktowe i obszarowe, jako źródło zagrożenia dla jakości wody.
 • Rola małej retencji w strategii zaopatrzenia w wodę.
 • Metody ograniczania strat wody.
 • Ekonomiczne kryteria wyboru systemów odprowadzania ścieków.
 • Oczyszczalnie ścieków jako źródło energii i odnawialnej.
 • Monitoring i GIS w systemie zaopatrzenia w wodę i oczyszczanie ścieków.
 • Innowacyjne metody uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w warunkach zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych" towarzyszyć będzie tradycyjna wymiana poglądów przy dobrej muzyce i w góralskim nastroju, na podłożu regionalnych dań i górskiej wody oraz występ popularnego kabaretu.

Koszt uczestnictwa obejmujący udział w obradach, wszystkich imprezach towarzyszących, prezentacjach zaproszonych firm, materiały konferencyjne i wyżywienie (w tym całodobowe bufety kawowe i obfite stoły w trakcie trwania imprez towarzyszących) wynosi: 890,00 zł. Wpłaty należy dokonać do dnia 01.10.2011 r.

źródło i zdjęcie: aqua.com.pl

Nie przeocz w tym miesiącu