Kalendarium

13.10
Czwartek

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w branży wodociągowo-kanalizacyjnej - od koncepcji do rozliczenia projektu"

Termin: 13.10.2011Miejsce: Gdańsk 

Termin: 13 - 14 października 2011 r.
Miejsce
: Gdańsk
Informacje dodatkowe: Chcemy zapewnić uczestnikom konferencji tematykę o kompleksowym i interdyscyplinarnym charakterze na wysokim poziomie merytorycznym. Ponieważ wdrażanie projektów wymaga współpracy inżynierów, naukowców, prawników i ekonomistów, zamierzamy ująć w tematyce konferencji różne aspekty związane z zarządzaniem takimi inwestycjami.


Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w branży wodociągowo-kanalizacyjnej - od koncepcji do rozliczenia projektu" ma też przyczynić się do zwiększenia poziomu wiedzy o Unii Europejskiej i korzyści wynikających z członkostwa Polski w UE oraz realizacji projektów ze środków wspólnotowych.

Chcielibyśmy też przyczynić się do nawiązania głębszej współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a podmiotami realizującymi inwestycje. Służyć to będzie bardziej efektywnemu rozwojowi i eksploatacji nowoczesnej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

Konferencja skierowana jest do osób i instytucji zajmujących się przygotowywaniem i realizacją inwestycji w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i pozyskiwaniem środków pomocowych na ich realizację np.: administracji samorządowej, służb ochrony środowiska, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, beneficjentów środków UE oraz przedstawicieli środowisk naukowych.

Program dwudniowej konferencji "Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w branży wodociągowo-kanalizacyjnej - od koncepcji do rozliczenia projektu" będzie obejmował poniżej przedstawione aspekty wraz z przykładową tematyką w ramach każdego z nich:

I. Aspekty prawne i społeczne.
Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Procedury administracyjne: pozwolenie na budowę, decyzja środowiskowa. Procedury prawa zamówień publicznych. Umowy na roboty budowlane. Pozyskiwanie prawa do terenu dla celów realizacji inwestycji. Rozwiązywanie sporów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Konsultacje społeczne dla inwestycji.

II. Aspekty ekonomiczne i organizacyjne.
Zarządzanie cyklem procesu inwestycyjnego. Aspekty ekonomiczne i księgowe rozliczenia inwestycji. Dobre praktyki dla sporządzania studium wykonalności projektu. Koordynacja inwestycji realizowanych w pasie drogowym. Raport końcowy projektu. Procedury odbiorów i rozliczenia inwestycji.

III. Aspekty środowiskowe.
"Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych". Wpływ prowadzonych inwestycji na ograniczenie poziomu zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez odpowiedni dobór technologii.

IV. Aspekty techniczne.
Technologie bezwykopowe i renowacyjne w realizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Dobór metod realizacji rurociągów w zależności od warunków gruntowych. Doświadczenia z planowania, projektowania i realizacji sieci i urządzeń do dystrybucji wody i ścieków. Nowoczesne technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w branży wodociągowo-kanalizacyjnej - od koncepcji do rozliczenia projektu" oraz wygłoszeniem referatów proszone są o kontakt z Sekretarzem konferencji.

źródło i zdjęcie: giwk.pl

Nie przeocz w tym miesiącu