Kominy a wymagania przeciwpożarowe

Dodano: czwartek, 08 czerwca 2017 14:34

Zgodnie z § 266.2 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zm.), przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania normy dotyczące badań ogniowych małych kominów.

Instalowanie w garażu studzienek rewizyjnych, urządzeń i przewodów gazowych (z zastrzeżeniem § 164 ust. 6 tegoż rozporządzenia) oraz umieszczanie otworów od palenisk lub otworów rewizyjnych przeznaczonych do czyszczenia kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, jest zabronione (§ 281 ww.). Komin powinien być odporny na działanie pożaru sadzy.


Paragraf 267.1 stanowi, że przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Z kolei zgodnie z § 266.1, przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych. Powinny być również - jak wynika z § 265.4 - oddalone od łatwozapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej o 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m.

Natomiast PN EN 1443 Kominy. Wymagania ogólne stanowi m.in., że temperatura materiałów palnych składowanych w pobliżu komina powinna osiągnąć co najwyżej 85 °C przy temperaturze otoczenia 20°C w temperaturze badania zgodnej z oznakowaniem komina. Temperatura materiałów palnych składowanych w pobliżu komina powinna osiągnąć co najwyżej 100 °C przy temperaturze otoczenia 2C w temperaturze badania 1000 stopni C utrzymywanej przez 30 minut.


oprac. Agnieszka Zygmunt
tekst i zdjęcia: Schiedel