Instrumentalne metody badania wody i ścieków

Dodano: czwartek, 20 stycznia 2011 15:44

W książce omówiono instrumentalne metody badania wody i ścieków. Opisano teoretyczne podstawy każdej metody, zasady działania aparatury, sposób wykonania oznaczenia, zastosowanie metody w praktyce.

Spis treści:
- Wstęp
- Pahametria
- Selektywne elektrody membranowe
- Polarografia
- Konduktometria
- Spektrofometria w świetle widzialnym [VIS] i nadfiolecie [UV]
- Spektrofotometria w podczerwieni [IR]
- Spektrofotometria fluorescencji częsteczkowej
- Emisyjna spektrofotometria płomieniowa
- Absorpcyjna spektrofotometria atomowa [ASA]
- Atomowa spektrometria emisyjna z indukcyjnie wzbudzoną plazmą [ICP-AES]
- Spektrofotometria fluorescencji atomowej
- Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego [NMR]
- Spektroskopia paramagnetycznego rezonansu elektronowego [EPR]
- Chromatografia cienkowarstwowa
- Chromatografia gazowa
- Chromatografia cieczowa
- Chromatografia gazowa - spektrometria masowa [GC-MS]
- Chromatografia jonowa
- Aktywacja neutronowa
- Specyficzne wskaźniki zanieczyszczenia
- Urządzenia do automatycznego pobierania próbek
- Pomiary automatyczne
- Wykaz monografii i podręczników.