Ochrona aparatury elektronicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi

Dodano: czwartek, 20 stycznia 2011 15:29

Polecana przez COSiW SEP książka P. Hassego oraz J. Wiesingera "Ochrona aparatury elektronicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi" poświęcona została nowym koncepcją ochrony aparatury elektronicznej.

Wyjaśnia ona założenia i podstawy odnośnej normy, która traktuje system ochrony od wyładowań atmosferycznych jako element kompatybilności elektromagnetycznej. Na podstawie wstępnej analizy ocenia się poziom ryzyka dla opisywanych urządzeń elektronicznych i porównuje się z poziomem możliwym do zaakceptowania.

Książka jednocześnie omawia szczegółowo kolejne etapy realizacji koncepcji stref ochronnych od wyładowań atmosferycznych: projektowanie, wykonanie i kontrolę jakości, odbiór i okresowe inspekcje.
Książka przeznaczona jest dla osób podejmujących decyzje, projektantów i wykonawców urządzeń elektronicznych oraz instalacji energetycznych, a także dla projektantów i wykonawców nowoczesnych urządzeń ochrony od wyładowań atmosferycznych.

SPIS TREŚCI:
1. Przedmowa.
2. Normy dotyczące ochrony odgromowej urządzeń elektronicznych.
3. Ochrona odgromowa aparatury elektronicznej w odróżnieniu od ochrony odgromowej budynków.
3.1. Norma na ochronę odgromową w celu uniknięcia narażenia osób i szkód w budynkach.
3.2. Norma na ochronę odgromową dla urządzeń elektronicznych z punktu widzenia kompatybilności elektromagnetycznej.
3.3. Rysunki objaśniające.
4. Kolejność postępowania przy tworzeniu ochrony LEMP.
5. Opis przykładu praktycznego.
6. Analiza ryzyka.
6.1. Znaczenie analizy ryzyka.
6.2. Rodzaje i źródła szkód.
6.3. Częstość występowania i ryzyko szkód.
6.4. Częstość występowania uderzeń pioruna.
6.4.1. Roczna częstość uderzeń na m2.
6.4.2. Roczna częstość bezpośrednich uderzeń pioruna w budynek.
6.4.3. Roczna częstość wyładowań w bliskim otoczeniu.
6.5. Prawdopodobieństwo występowania szkody.
6.6. Częstość występowania szkód.
6.7. Wysokość względnych strat.
6.8. Określenie niezbędnych środków ochrony.
7. Planowanie wstępne z pierwotną analizą ryzyka.
7.1. Przebieg planowania wstępnego.
7.2. Przykład praktyczny wstępnej analizy ryzyka.
8. Postępowanie zgodnie z planem realizacji ochrony LEMP.
8.1. Projekt koncepcyjny ochrony LEMP.
8.1.1. Ustalenie klas ochrony odgromowej.
8.1.2. Ustalenie stref ochrony odgromowej.
8.1.3.Ustalenie warunków dla ekranowania budynku i pomieszczeń.
8.1.4. Ustalenia odnośnie systemu uziemień.
8.1.5. Ustalenie środków wyrównania potencjałów dla przewozów elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych.
8.1.6. Ustalenia dotyczące prowadzenia przewodów i ekranowania.
8.2. Projektowanie wykonania ochrony.
8.3. Nadzór przy wykonywaniu instalacji ochronnej LEMP.
8.4. Odbiór ochrony LEMP.
8.5. Okresowa inspekcja ochrony LEMP.
9. Potwierdzenie skuteczności ochrony przez końcową analizę ryzyka.
9.1. Zasada potwierdzania skuteczności.
9.2. Praktyczny przykład końcowej analizy ryzyka.
10. Rozbudowa ochrony LEMP.
11. Perspektywy na przyszłość.