Elektroenergetyczne sieci miejskie. Zagadnienia wybrane

Dodano: piątek, 30 lipca 2010 12:29

W monografii przedstawiono nowoczesne metody analizy i badania rozwoju miejskich sieci elektroenergetycznych w warunkach tworzącego się rynku energii elektrycznej w kraju. Omówiono podstawy metodyczne rozwoju miejskich sieci elektroenergetycznych w warunkach rynku energii elektrycznej i elementy mechanizmów rynkowych w elektroenergetyce.

Przedstawiono szeroko problematykę prognozowania obciążeń elektroenergetycznych, zalecając metody do praktycznego stosowania. Podano metody analiz technicznych i ekonomicznych oraz metody badania rozwoju istniejących i nowo budowanych stacji transformatorowo-rozdzielczych 110 kV/SN na terenie miast. Omówiono problematykę niezawodności sieci miejskich i sposoby poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców miejskich. W końcowej części pracy omówiono stan istniejący i tendencje rozwojowe dotyczące elektroenergetyki warszawskiej.