Wytyczne projektowania oświetlenia awaryjnego

Dodano: piątek, 30 lipca 2010 10:38

Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa biorąc pod uwagę problemy, jakie występują podczas odbiorów instalacji oświetlenia awaryjnego w budynkach, opracowała "Wytyczne projektowania Oświetlenia Awaryjnego”, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1838:2005 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne", w których opisano wymagania stawiane oświetleniu awaryjnemu przez Państwową Straż Pożarną.

Zostały one podzielone na cztery części:

  • postanowienia ogólne,
  • podstawowe zagadnienia z zakresu oświetlenia awaryjnego,
  • projektowanie instalacji oświetlenia awaryjnego,
  • kontrola oświetlenia awaryjnego.

W pierwszej części wytycznych zostały wyszczególnione normy przedmiotowe związane z oświetleniem budynków oraz pomieszczenia, w których zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami )należy instalować oświetlenie awaryjne. W drugiej części znajdzie czytelnik podstawowe definicje i określenia oraz symbole graficzne oraz skróty nazw urządzeń oświetlenia awaryjnego. W trzeciej zostały opisane podstawowe wymagania, jakie musi spełnić oświetlenie awaryjne, zasady oświetlania dróg ewakuacyjnych, strefy szczególnej oraz zasady instalowania opraw i piktogramów wskazujących kierunek ewakuacji. W czwartej znalazły się podstawowe wymagania dotyczące badania sprawności oraz prowadzenia okresowych kontroli sprawności oświetlenia awaryjnego.

Uzupełnieniem prezentowanej publikacji są trzy dodatki, w których opisano wymagania, jakie muszą spełniać oprawy stosowane w obwodach oświetlenia awaryjnego, przedstawiono znaki graficzne wskazujące kierunek ewakuacji oraz opisano podstawowe kryteria, jakie musi spełniać projektowane oświetlenie zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc prac. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Publikacja jest bogato ilustrowana rysunkami oraz tabelami i skierowana do projektantów instalacji elektrycznych, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony pożarowej (DzU nr 121/2003, poz. 1137), muszą uzgadniać projekt zawierający oświetlenie awaryjne z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. Celem wytycznych jest wyeliminowanie częstych błędów spotykanych w praktyce projektowej oraz wykonawczej.