Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych

Dodano: poniedziałek, 02 sierpnia 2010 15:12

Dym i gorące gazy stanowią w przypadku pożaru budynku największe zagrożenie dla jego użytkowników. W zniwelizowanych przepisach przeciwpożarowych zaostrzono więc znacznie wymagania w zakresie zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem.

Zadanie to realizowane przez instalacje wentylacji pożarowej. Za niezbędne uznano przy tym dostosowanie systemów przeciwpożarowych, w szczególności wentylacjo pożarowej, oraz sekwencji ich pracy, do potrzeb wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. Mimo znacznie szerszego ujęcia w przepisach wymagań dotyczących instalacji wentylacji pożarowej, przy ich projektowaniu koniecznie jest posługiwanie się również zasadami wiedzy technicznej. Zasady te znalazły odzwierciedlenie w tekście Poradnika, który stanowi kompendium wiedzy z zakresu omawianych instalacji.

Istotną częścią Poradnika jest 10 przykładów projektowych, w których zostały przedstawione charakterystyczne rozwiązania architektoniczno-instalacyjne budynków wraz ze szczególnymi obliczeniami i doborem urządzeń instalacji wentylacji pożarowej. Poradnik należy więc uznać za bardzo przydatny przy projektowaniu, realizacji i eksploatacji tych instalacji.