Modelowanie zbiorników klasycznych i grawitacyjno - pompowych w kanalizacji

Dodano: czwartek, 08 lipca 2010 11:25

Przedmiotem pracy jest modelowanie hydrauliczne i matematyczne grawitacyjnych zbiorników jednokomorowych i wybranych rozwiązań wielokomorowych zbiorników grawitacyjno-pompowych.

Znajdują one zastosowanie w różnych systemach grawitacyjnego transportu ścieków z terenów zurbanizowanych, głównie do odciążenia hydraulicznego sieci kanalizacyjnych, obiektów i urządzeń współdziałających z tymi systemami.
W publikacji przedstawiono podstawy naukowe opisu zjawiska akumulacji ścieków, zwłaszcza deszczowych, w charakterystycznych fazach napełniania i opróżniania jednokomorowych i wielokomorowych zbiorników retencyjnych. Opracowane modele hydrauliczne uwzględniają zróżnicowane warunki, mające wpływ na procesy zachodzące jednocześnie we wszystkich komorach zbiorników, przy uwzględnieniu odmiennych sposobów ich napełniania i opróżniania.
Bazując na tych podstawach, sformułowano modele matematyczne funkcjonowania analizowanych rozwiązań zbiorników retencyjnych w formie równań i układów równań różniczkowych bilansu ścieków, aproksymujących rzeczywiste procesy akumulacji ścieków w tego typu obiektach kanalizacyjnych.
Opracowane modele matematyczne stanowiły podstawę do przygotowania programów komputerowych, umożliwiających symulowanie funkcjonowania wybranych zbiorników w zadanym systemie kanalizacji.

Procedury obliczeniowe dają możliwość określania wartości parametrów, w tym: napełnień jednocześnie we wszystkich komorach zbiornika, natężeń przepływów przez przelewy międzykomorowe i wyznaczania krzywoliniowej funkcji odpływu ścieków z tego typu zbiorników od rozpoczęcia retencji do całkowitego opróżnienia zbiornika. Publikacja zawiera wnioski, które potwierdzają prawidłowość dokonanych założeń i zastosowanych metod badawczych. Prezentuje również kierunki dalszych badań, które, " zdaniem autorów, są istotne, ponieważ mają na uwadze rozwój nauki w zakresie optymalizacji działania i eksploatacji systemów do grawitacyjnego odprowadzania ścieków z terenów zurbanizowanych