Eksperci
Tunele infiltracyjne

Tunele infiltracyjne

Odpowiada: Jolanta Sych

Jakie są wymagania co do terenu nad tunelami infiltracyjnymi? Czy może odbywać się tam lekki ruch samochodowy, czy można sadzić drzewa lub inne mniejsze rośliny? Jakie w praktyce znaczenie ma długość zastosowanych tuneli, czy należy uszczelnić podłoże? Czy są plany zakazujące stawiania oczyszczalni drenażowych ze względów ekologicznych?

Nad tunelami znajduje się grunt rodzimy i może się na tym poziomie odbywać lekki ruch kołowy (samochód osobowy). Na gruncie można posadzić rośliny o ubogim raczej systemie korzeniowym. Odległości od drzew powinny być zachowane (ok. 3mb).

Długość tuneli jest ważna i dobierana do ilości produkowanego ścieku oraz jakości gruntu. Co do pracy takich tuneli rzeczywiście zgadza się, na początku wypracowują się pierwsze odcinki, na których tworzy się błona biologiczna i to na tym poziomie następuje drugi etap oczyszczania. Błona oczywiście tworzy się dalej i dalej.

W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się sygnały, iż zabronione będzie stosowanie układów z drenażem rozsączajacym, stanowiących II etap oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Należy podkreślić, iż kilka lat temu była rozgłaszana pogłoska, iż tego typu systemy będą zakazane od 2006 roku. Z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, iż są to niczym nieuzasadnione pogłoski. Warto zaznaczyć, że polskie ustawodawstwo systematycznie dostosowywane jest do dyrektyw unijnych.

Nowelizacje ustaw i rozporządzeń (zarówno te już wdrożone, jak i będące w trakcie opracowania), a dotyczące tematu przydomowych oczyszczalni ścieków, nie przewidują wprowadzania takiego zakazu, a wręcz przeciwnie.

Po wejściu Polski do UE polskie przepisy dotyczące oczyszczalni przydomowych zostały złagodzone. Wprowadzone nowelizacje ustaw zniosły obowiązek uzyskiwania pozwolenia na budowę dla oczyszczalni przydomowych o przepustowości poniżej 7,5 m3/d oraz obowiązku uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego dla oczyszczalni o przepustowości poniżej 5,0 m3/d realizowanych w ramach zwykłego korzystania z wód, a więc sytuacji, gdy ścieki wprowadzane są do gruntu w granicach działki.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2006 r Nr 137, poz. 984) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
- ilość ścieków nie przekracza 5,0 m3 na dobę
- BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20 % a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%
- miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Co więcej, dla ścieków pochodzących z gospodarstw domowych i wprowadzanych do gruntu w celu ich dalszego doczyszczenia, nie ma prawnego zapisu obligującego użytkownika takiego systemu do okresowego badania jakości oczyszczonych ścieków.

W tym miejscu należy podkreślić, że osadniki gnilne posiadające znak CE mają zagwarantowaną skuteczność oczyszczania na w/w poziomie. Aby producent mógł znakować wyrób znakiem CE, osadnik gnilny musi pozytywnie przejść badania w laboratorium akredytowanym. W trakcie badań określana jest m.in. przepustowość hydrauliczna osadników, a wyniki testu producent musi przedstawić w deklaracji zgodności.

Ponadto, w bardzo wielu państwach UE, układy z drenażem rozsączającym są najczęściej stosowanym rozwiązaniem. A to ze względu na fakt, iż małe oczyszczalnie ścieków powinny charakteryzować się prostotą działania i dużą niezawodnością. Takim właśnie rozwiązaniem jest klasyczny układ z drenażem rozsączającym. Dowodem na ten stan rzeczy jest fakt, iż Europejski Komitet Normalizacyjny przygotował i opublikował wytyczne techniczne budowy poletek infiltracyjnych (dokument CEN/TR 12566-2)

Dokument ten został przyjęty i wdrożony do swojego systemu m.in. przez takie Państwa jak: Francja, Holandia, Niemcy, Czechy. Jest to dowód na to, ze układy drenażowe są akceptowane i na pewno nie będą zakazane. Gdyby tak miało być, Komitet Normalizacyjny nie opracowywałby normy w tym zakresie.

A opublikowany dokument CEN/TR 12566-2 jest podsumowaniem prac przeprowadzonych nad normą EN 12566-2 przez Komitet Normalizacyjny.

Ekspert firmy:
Logo

Dalej, w laboratorium akredytowanym prowadzone są od 10.2005 roku badania nad najczęściej stosowanymi systemami stosowanymi w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Są to m.in. układy pracujące w oparciu o technologię SBR (z osadem czynnym), układy z osadnikiem i drenażem rozsączajacym, z osadnikiem i filtrem piaskowym pionowym, osadnik i złoże torfowe, układ ze złożem biologicznym zatopionym. Po roku działania tych systemów zostały przeprowadzone badania skuteczności oczyszczania i najlepsze wyniki oczyszczania uzyskano w układzie: osadnik + filtr piaskowy pionowy. Drugi wynik uzyskały układy SBR, zaś drenaż zakwalifikował się na 3 miejscu.

Jeśli chodzi o dofinansowanie w ramach PROW, to w programie tym nie ma ewidentnego zapisu o konieczności badania ścieków ze wszystkich zamontowanych oczyszczalni. Przy rozliczaniu projektu wykonanego w ramach tego działania należy określić wskaźnik efektu. Nie ma zaś zapisu, że musi to być wynik badania pobranej próbki ścieków.